Om Jaana Heinola
Om Natural Horsemanship


Sommarläger
Personal training
Cuttingkurs
Instruktörsutbildningar
Lämna din häst för utb.
Schema

Besök även:

Tillbaka

Socialisering och internalisering
Förståelsen är viktig för att nå en kommunikation mellan häst och människa!


Tillbaka till fler artiklar

Hästen är en mycket social varelse som lever i flock med ett väl fungerande socialt system. Så har den gjort sedan tidernas begynnelse, vilket har visat sig vara ett effektivt sätt att överleva och föra arten vidare.

Människan är också en mycket social varelse som har de sociala funktioner i sig redan från födseln. I vårt moderna urbaniserade samhälle blir vi dock mer och mer avtrubbade från och störda i det naturliga vilket ibland kan resultera i en omedvetenhet och ett asocialt beteende. Många naturfolk har fortfarande kvar sitt naturliga sätt att leva i en social grupp på ett sätt som vi i den moderna samhället har glömt. Naturfolk har också mycket lättare än den urbaniserade människan att kommunicera med djuren. Som tur är så kan alla öva upp sina sociala färdigheter.

Människan är ett flockdjur precis som hästen, men vi är rovdjur och hästar är flyktdjur vilket utgör en märkbar biologisk och beteendemässig skillnad. Vi skiljer oss från varandra i vårt sociala beteende men själva ursprungsfunktioner är desamma.

Hästar sinsemellan har ett utmärkt fungerande system som tillämpas i dagliga livet. Hästarna förstår varandras språk mycket väl och de kan umgås med varandra naturligt. Alla hästar i hela världen förstår varandra utan att någonsin ha studerat hästar från andra kontinenter. De är av samma art och har samma beteende.

Människor sinsemellan har också ett naturligt sätt att umgås rent socialt, sedan blandar vi in språk och problem uppstår på den logiska nivån eftersom vi inte förstår varandras språk. På det sociala planet har alla människor någonting gemensamt eftersom vi är samma art och ursprungsfunktionerna är de samma.

När vi bildar en flock som består av olika arter, häst och människa, finns det plötsligt inget, eller i alla fall väldigt lite, som är naturligt. Vi behöver bygga upp ett system som har vissa regler som båda arter kan förstå och följa. Vid umgänget med hästar bör vi ta hänsyn till hästens sociala funktioner, bygga upp ett socialt system där människan sätter reglerna utifrån hur hästen fungerar i flock.

Från början blir ett föl uppfostrad av sin mamma och sedan även fostrad av andra flockmedlemmar. Ett föl som bara får gå med sin mamma kommer att sakna flockfostran. Därför är det mycket viktigt att hålla hästar i en flock på flera individer så att de kan fungera socialt. Hästen har också ett inbyggt socialt behov av att vara tillsammans med sina artfränder

En naturlig flock består av flera individer i olika åldrar. Människan vill gärna strukturera ihop en flock som tex enbart består av unghästar, vilket kan jämföras med en dagis utan fröken. För att hästen ska få en bra start i livet för att sedan fungera lättare i en flock, och även med oss människor, bör man alltid eftersträva ett erbjuda den så naturliga förhållanden som möjligt. Detta innebär lösdriftsförhållanden, fri tillgång till grovfoder (hö), flockliv samt barfotagång. Om man inte kan tillfredsställa detta finns det risk att hästens mentala och fysiska hälsa försämras drastiskt.

Många gånger hör jag människor använda sig av begreppet "hantera en häst". För mig innebär hantering någonting som man gör med döda ting, så som gods. Situationer kan man hantera, men jag väljer att kommunicera med hästar. Hästen är en levande och social varelse som samarbetar gärna ifall att människan vill förstå den. Istället för att prata om hästhantering och lydnad så kan man tänka lite djupare och byta ut dessa termer, och därmed även innebörden av helheten, till kommunikation och följsamhet samt hörsamhet. Du kan genom att byta ut vissa termer få människor till att få en helt annan attityd mot hästen och situationen. En attityd läser hästen väldigt lätt.

Så länge människan tänker och agerar efter termer lydnad och olydnad sysslar hon med chefsskap, vilket är en maktposition. Det är vida skilt från det sanna ledarskap som ett socialt system innehar naturligt. Ledarskap är en naturlig social funktion. Lydnad och olydnad, som jag ser det, innebär i sin enkelhet att om ledarskap inte fungerar tar man till andra metoder, vilket i sin tur kanske leder till bestraffning/belöning-attityd. Därmed tar det sociala samarbetet slut och människan börjar jobba mot hästens natur istället för med hästen.

Genom att studera de sociala funktioner och vad som händer i ett socialt system i en flock leder till en naturlig kommunikation arter emellan vilket i sin tur ger grunden till en inre motivation i båda arter. Hästen intrenaliserar lätt även mot människan eftersom den är ett socialt djur och har naturliga sociala behov, den kan ta ansvar och är väldigt nyfiket och lekfullt djur. Om människan inte ger den någon chans, kanske för att hon inte är intresserad eller tillräckligt medveten, alternativt obildad om de sociala funktionerna, är risken stor att hästen tappar intresset till samarbete, slocknar och blockerar sig socialt mot människan. Du kan själv tänka dig i en situation där du gör några försök till att kommunicera med en annan person som ständigt inte lyssnar eller alltid visar att det inte finns något förtroende, vad skulle hända med dig? Du kanske tappar intresset och blockerar dig socialt mot den andra? Ett asocialt beteende föds!

Internalisering innebär att någonting kommer in i ens personlighet, in i den sociala förmågan. Någonting blir naturligt, ett beteende. Man förma en individ till ett nytt beteende genom inlärning vilket med rätt kunskap och agerande leder till internalisering. Orden som hörsamma, efterfölja, socialisering, följsam, ledarskap mm hör till Natural Horsemanship (NH) och internalisering. Det är viktigt att vi använder oss av dessa ord så att skillnaden mellan NH och vanlig hästhantering verkligen uppmärksammas så att andra också förstår att det finns en viktig skillnad mellan NH och vanlig hästhantering.

För att nå en nivå av internalisering i relationen och i det sociala systemet, behöver vi komma vidare från nivån obehag/behag. Obehag/behag-tänkandet kanske är nödvändigt i början när man skapar ett socialt system och behöver se till att reglerna skapas och följs. Stannar vi i tänkandet obheag/behag kommer hästens sociala intresse snart att slockna. Under utvecklingens gång i denna socialiseringsprocess kommer man naturligtvis ibland att falla tillbaka till attityden obehag/behag, men bara för en kort stund, man behöver fostra individen just vid tillfället för att påminna om vikten att reglerna följs. Med tiden kommer dessa stunder bli allt färre för att så småningom försvinna nästan helt.

En häst som är intrenaliserad mot människan är mycket uppmärksam på hennes subliminala signaler för att kunna följa, precis som två bästa vänner som promenerar tillsammans. Där handlar det inte om lydnad/olydnad eller obehag/behag, inte heller om teknik eller logiskt tänkande. Det handlar om en sorts interagerande utan ord, genom att man omedvetet och naturligt uppmärksammar och svarar på de subliminala signaler som kroppen skickar ut. En "dans" och harmonisk samvaro uppstår!

Kom ihåg att människan är alltid det mest komplexa djuret i alla sammanhang, vilket betyder att hon är den svåraste att förstå och utveckla. Detta beror i största delen på vårt logiska sätt att tänka. Vi bör utveckla vår kommunikationsförmåga metodiskt och medvetet för att fungera bättre med oss själva, med hästen och med medmänniskorna. Om det blir problem i relationen kan man ödmjukt blicka in i sig själv och utveckla sina egenskaper för att kunna bli mentalt stark och en harmonisk individ.


Jaana Heinola, NH-instruktör